Native speaker rosyjskiego
Tłumaczenia
Tłumacz rosyjskiego
Rosyjski
Ukraiński
Referencje
Kontakt
Linki
Forum/chat
Cennik


Aby potwierdzić wysoki standard naszych usług, podajemy przykłady tłumaczenia tekstów:

K s i ę g a  P i e r w s z a

Postępowanie arbitrażowe i mediacja 

Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 1
Sąd Arbitrażowy

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, zwany dalej „Sądem”, „Sądem Arbitrażowym” lub „Sądem Arbitrażowym przy KIG”, jest stałym sądem arbitrażowym (polubownym).

Siedzibą Sądu jest miasto stołeczne Warszawa.

Organizację wewnętrzną Sądu określa Statut nadany uchwałą Prezydium KIG.

Sąd używa nazwy w językach obcych:

- angielskim: Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce,

- francuskim: Cour d’Arbitrage prиs de la Chambre Polonaise de Commerce,

- niemieckim: Schiedsgericht bei der Polnischen Wirtschaftskammer,

- rosyjskim: Арбитражный Суд при Польской Хозяйственной Палате.

Sąd używa pieczęci okrągłej ze swoją nazwą i oznaczeniem siedziby....

К н и г а   п е р в а

Арбитражное разбирательство и
медиация.
 
Глава I
Общие положения 

§ 1
Арбитражный Суд
 
Арбитражный Суд при Польской Хозяйственной Палате в Варшаве, называемый далее „Судом”, „Арбитражным Судом” или „Арбитражным Судом при ПХП”, является постоянным арбитражным (третейским) судом.

Местонахождение Суда - столичный город Варшава.

Внутреннюю организацию Суда определяет Регламент, принятый постановлением Президиума ПХП.

Суд пользуется следующими названиями, на иностранных языках:

-на английском: Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce,

- на французском: Cour d′Arbitrage prиs de la Chambre Polonaise de Commerce,

-
на немецком: Schiedsgericht bei der Polnischen Wirtschaftskammer,

- на русском: Арбитражный Суд при Польской Хозяйственной Палате.

Суд пользуется круглой печатью со своим названием и обозначением своего местонахождения...
**************************************
Licencja na programy komputerowe Microport

Postanowienia i warunki

 
Microport niniejszym udziela licencjobiorcy nieprzenoszalnej, nie na wyłączność licencji.

1) na posiadanie oprogramowania zainstalowanego przez ten program (oprogramowanie) w formie czytelnej dla urządzenia do wykorzystania (pożyczenia, przesłania, wykonania, przechowywania czy demonstrowania) oprogramowania.

2) na kopiowanie oprogramowania w formie czytelnej dla urządzenia w celu sporządzenia back-up’u, modyfikacji mającej na celu przystosowanie do potrzeb licencjobiorcy.

3) na modyfikowanie oprogramowania i/lub łączenia go z innym oprogramowaniem na użytek licencjobiorcy oraz tworzenia uaktualnionej wersji, pod warunkiem, że po wygaśnięciu umowy oprogramowanie zostanie kompletnie usunięte z wersji uaktualnionej i traktowane tak jakby pozwolenie na modyfikacje i łączenie z innym oprogramowaniem nigdy nie było udzielone.

***************************
Лицензия на использование
компьютерных программ Микропорт

Постановления и условия

 
Микрпот настоящим дает получателю лицензии непередаваемую лицензию, без исключительных прав.

1) на владение программного обеспечения установленного этой программой (программным обеспечением) в разборчивой форме, для использования (одолжения, пересылки, выполнения, хранения или демонстрирования) программного обеспечения.

2) на копирование программного обеспечения в разборчивой форме, с целью выполнения back-up’а, модификации с целью приспособления к потребностям получателя лицензии.

3) на модифицирование программного обеспечения и/или соединения его с другим программным обеспечением для нужд получателя лицензии и создания обновленной версии, при условии, что после окончания действия договора программное обеспечение полностью будет удалено из обновленной версии и будет трактоваться так, как будто разрешение на модификации и соединение с другим программным обеспечением никогда не было предоставлено.
**************************

Użyteczne zwroty i wyrażenia

НАИБ'ОЛЕЕ УПОТРЕБ'ИТЕЛЬНЫЕ СЛОВ'А И ВЫРАЖ'ЕНИЯ
Użyteczne zwroty i wyrażenia


Jestem Polakiem/Polką. Я пол'як/п'олька.

Przyjechałem/przyjechałam z Polski. Я при'ехал/при'ехала из П'ольши.

Jestem Rosjaninem/Rosjanką. Я р'усский/р'усская.

Przyjechałem/Przyjechałam z Rosji. Я из Росс'ии.

Nie mówię po rosyjsku. Я не говор'ю по-р'усски.

Mówię:  Я говор'ю:

  po polsku           по-п'ольски

  po angielsku       по-англ'ийски

  po francusku      по-франц'узски

  po niemiecku      по-нем'ецки

Mówię słabo po rosyjsku. Я пл'охо говор'ю по-р'усски.

Rozumiem, ale nie potrafię mówić. Я поним'аю, но не мог'у говор'ить.

Nie zrozumiałem/Nie zrozumiałam nic. Я ничег'о не п'онял/не понял'а.

Proszę mówić powoli i wyraźnie. Говор'ите, пож'алуйста, чётче и м'едленнее.

Proszę przeliterować tę nazwę. Продикт'уйте, пож'алуйста, по б'уквам.

Teraz rozumiem pana/panią. Теп'ерь я вас поним'аю.

Czy mógłby pan/mogłaby pani powtórzyć ostatnie słowo/całe zdanie? Повтор'ите, пож'алуйста, посл'еднее сл'ово/всё предлож'ение.

Proszę mi to napisać. Напиш'ите мне 'это, пож'алуйста.

Jak to się czyta? Как 'это чит'ается?

Co to znaczy? Что 'это зн'ачит?

Czy mógłby pan/mogłaby pani pomóc mi i służyć za tłumacza/tłumaczkę? Вы не могл'и бы быть мо'им перев'одчиком/мо'ей перев'одчицей?

Czy pan/pani mnie rozumie? Вы мен'я поним'аете?

Proszę mi pokazać w Rozmówkach, co pan/ pani powiedział/powiedziała. Покаж'ите мне, пож'алуйста, в разгов'орнике то, что вы сказ'али.

***

POWITANIE встр'еча

Dzień dobry. Д'оброе 'утро, д'обрый день, здp'aвcтвyйтe.

Dobry wieczór. Д'обрый в'ечер.

Witam serdecznie. Я рад/р'ада вас в'идеть.

Co słychać? Что н'ового?

Wszystko po staremu. Всё по-ст'арому.

Jak się pan/pani czuje? Как вы себ'я ч'увствуете?

Dziękuję, dobrze/nieźle/jako tako/niezbyt dobrze. Спас'ибо, хорош'о/непл'охо/т'ак себе/не 'очень хорош'о.

Dawno pana/pani nie widziałem/nie widziałam. Я давн'о вас не в'идел/не в'идела.

Cieszę się, że pana/panią tutaj spotykam. Я рад/р'ада (н'ашей) встр'ече.

Cześć! Прив'ет!

Jak się masz? Как жизнь?

Co u ciebie? Как дел'а?

***

POŻEGNANIE прощ'ание

Przepraszam pana/panią bardzo, muszę się już pożegnać. Извин'ите, мне пор'а идт'и.

Do widzenia. До свид'ания.

Dobranoc. Спок'ойной н'очи.

Do zobaczenia wkrótce. До ск'орого свид'ания.

Do jutra. До з'автра.

Do wieczora. До в'ечера.

Proszę o nas nie zapominać. Не забыв'айте нас.

Proszę pozdrowić ode mnie... Перед'айте прив'ет...

Szkoda, że pan/pani musi już iść. Жаль, что вам пор'а уход'ить.

Cześć! Пок'а!/Прив'ет!

Bywaj! Быв'ай!

Bądź zdrów! Будь здор'ов!

Żegnam się! Я пошёл!

Pozdrów ode mnie rodzinę. Прив'ет семь'е.

***

PODZIĘKOWANIE благод'арность

Dziękuję/Dziękujemy. Спас'ибо.

Serdecznie dziękuję. Больш'ое спас'ибо.

Dziękuję za pomoc. Спас'ибо за п'омощь.

Dziękuję za informację. Спас'ибо за информ'ацию.

Nie ma za co. Н'е за что.

Drobnostka. Nie warto o tym mówić.  Не ст'оит благод'арности.

Jestem panu/pani bardzo wdzięczny/wdzięczna za... Я 'очень благод'арен/благод'арна за...

Przyszedłem, żeby podziękować za... Я пришёл/пришл'а поблагодар'ить вас за...

***

PRZEPROSZENIE извин'ения     

Przepraszam. Извин'ите/Извин'и.

Przepraszam pana/panią najmocniej. Извин'ите, р'ади б'ога.

Proszę mi wybaczyć. Прост'ите, пож'алуйста.

Bardzo mi przykro. Мне 'очень жаль.

Nie chciałem/Nie chciałam tego zrobić. Я не нар'очно 'это сд'елал/сд'елала.

W jaki sposób mogę naprawić to, co się stało? Как мне 'это испр'авить?/Чем мог'у 'это возмест'ить?

To drobiazg. Proszę o tym nie myśleć. Пустяк'и. Не д'умайте об 'этом. Не обращ'айте вним'ания.

Nie mówmy więcej o tym. Заб'удем об 'этом.

Przepraszam, że przeszkadzam. Извин'ите, что помеш'ал/помеш'ала.

Przepraszam za spóźnienie. Извин'ите за опозд'ание.

Chciałbym/chciałabym usprawiedliwić swoją nieobecność. Я хот'ел/хот'ела бы объясн'ить, почем'у я не пришёл/не пришл'а.

Źle się czułem/czułam. Я пл'охо себ'я ч'увствовал/ч'увствовала.

Byłem/byłam bardzo zajęty/zajęta. Я был/был'а 'очень з'анят/занят'а.

Веc
Wagagram грамм

dekagram декагр'амм

kilogram килогр'амм

Proszę pół kilograma mięsa wołowego. Полкилогр'амма гов'ядины, пож'алуйста.

Proszę kilogram kartofli. Килогр'амм карт'ошки, пож'алуйста.

Proszę dwieście gramów białego sera. Д'айте, пож'алуйста, дв'ести грамм/гр'аммов тв'орога/творог'а.

Proszę kilogram ryżu. Д'айте килогр'амм р'иса, пож'алуйста.

М'еры длин'ы
Miara długości

milimetr миллим'етр

centymetr сантим'етр

metr метр

kilometr килом'етр

Proszę trzy metry tego materiału. Прош'у три м'етра 'этой тк'ани.

Ile kilometrów jest stąd do...? Ск'олько килом'етров отс'юда до...?

Język RosyjskiTreść rozmówek pochodzi ze "Słownika rosyjsko-polskiego i polsko-rosyjskiego z rozmówkami" (25 tys. haseł), autor Natalia Celer. Wydawnictwo Harald G
*******************************

Zakupy
Выраж'ения, исп'ользуемые в магаз'инах
Użyteczne zwroty


Użyteczne zwroty przy robieniu zakupów Выраж'ения, исп'ользуемые в магаз'инах

Czy może mi pan/pani powiedzieć, gdzie jest najbliższy sklep...? Скаж'ите, пож'алуйста, где здесь ближ'айший... магаз'ин?

W jakich godzinach otwarte są sklepy? Когд'а раб'отают магаз'ины?

Gdzie jest hala targowa? Где здесь пасс'аж/торг'овые ряд'ы?

Czy jest tu bazar z żywnością? Есть ли здесь продов'ольственный р'ынок?

Gdzie jest hurtownia? Где здесь опт'овый/склад?

Czy w tym domu towarowym jest przecena towarów? В 'этом универм'аге есть уц'енка тов'аров?

Gdzie jest sklep z wyprzedażą posezonową? Где здесь магаз'ин, в кот'ором устр'аиваются распрод'ажи?

Proszę mi pokazać... Покаж'ите, пож'алуйста...

Proszę mi pokazać tę obok. Покаж'ите, пож'алуйста, эт'у р'ядом.

Chciałabym przymierzyć ten kostium. Я хот'ела бы прим'ерить 'этот кост'юм.

Gdzie jest przymierzalnia? Где прим'ерочная?

Czy może mi pan/pani pomóc wybrać zabawkę dla dziecka? Вы не пом'ожете мне в'ыбрать игр'ушку для ребёнка?

Chciałabym filiżanki do herbaty. Co może mi pan/pani zaproponować? Мне нужн'ы ч'айные ч'ашки. Что вы м'ожете предлож'ить?

Czy może pan/pani obniżyć trochę cenę? Вы не могл'и бы слегк'а сн'изить ц'ену/немн'ого уступ'ить?

Tę suknię kupiłam wczoraj. Czy mogę wymienić ją na inną? Я куп'ила 'это пл'атье вчер'а. М'ожно замен'ить ег'о на друг'ое?

Biorę te buty. Я бер'у 'эти т'уфли.

Gdzie jest kasa? Где к'асса?

Czy mogę zapłacić dolarami? М'ожно заплат'ить д'олларами?/Д'оллары приним'аете?

Czy mogę zapłacić czekiem podróżnym? М'ожно уплат'ить дор'ожным ч'еком?

Proszę o paragon/rachunek. Д'айте, пож'алуйста, квит'анцию/счёт.

Proszę ładnie zapakować. Упак'уйте/оберн'ите хорош'о, пож'алуйста.


Разм'ер

Rozmiar

Proszę buty numer 42. Д'айте т'уфли с'орок втор'ого разм'ера, пож'алуйста.

Proszę koszulę numer... Прош'у руб'ашку... разм'ера.

Proszę o pół numeru większe/mniejsze. Прош'у на полн'омера/полразм'ера б'ольше/м'еньше.

Ta spódnica jest za szeroka w biodrach. Proszę inną w tym fasonie. 'Эта 'юбка сл'ишком широк'а в бёдрах. Д'айте друг'ую тог'о же фас'она.

Ten żakiet jest za wąski w ramionach. 'Этот жак'ет сл'ишком 'узок в плеч'ах.

Te spodnie są dla mnie za długie. 'Эти бр'юки сл'ишком дл'инные (на мен'я).

Marynarka jest zbyt krótka. Пидж'ак сл'ишком к'ороток.

Ta czapka jest trochę za ciasna. 'Эта ш'апка слегк'а теснов'ата.

Chciałabym bardzo luźny płaszcz. Я бы хот'ела 'очень шир'окое пальт'о/шир'окий плащ

Цвет
Kolor


beżowy б'ежевый

biały б'елый

brązowy кор'ичневый

czarny чёрный

czerwony кр'асный

fioletowy фиол'етовый

granatowy тёмнос'иний

niebieski голуб'ой

pomarańczowy ор'анжевый

popielaty п'епельный

różowy р'озовый

srebrny сер'ебряный

zielony зелёный

złoty золот'ой

żółty жёлтый


ciemny тёмный

jasny св'етлый

***

Liczebniki główne Кол'ичественные числ'ительные

  0 ноль

  1 од'ин

  2 два

  3 три

  4 чет'ыре

  5 пять

  6 шесть

  7 семь

  8 в'осемь

  9 д'евять

  10 д'есять

  11 од'иннадцать

  12 двен'адцать

  13 трин'адцать

  14 чет'ырнадцать

  15 пятн'адцать

  16 шестн'адцать

  17 семн'адцать

  18 восемн'адцать

  19 девятн'адцать

  20 дв'адцать

  30 тр'идцать

  40 с'орок

  50 пятьдес'ят

  60 шестьдес'ят

  70 с'емьдесят

  80 в'осемьдесят

  90 девян'осто

  100 сто

1000 т'ысяча

2000 две т'ысячи

10 000 д'есять т'ысяч

1 000 000 милли'онLiczebniki porządkowe Пор'ядковые числ'ительныеpierwszy, pierwsza, pierwsze п'ервый, п'ервая, п'ервое

drugi, druga, drugie втор'ой, втор'ая, втор'ое

trzeci, trzecia, trzecie тр'етий, тр'етья, тр'етье

czwarty четвёртый

piąty п'ятый

szósty шест'ой

siódmy седьм'ой

ósmy восьм'ой

dziewiąty дев'ятый

dziesiąty дес'ятый

dodawać прибавл'ять

odejmować отним'ать, вычит'ать

mnożyć умнож'ать

dzielić дел'ить


Język RosyjskiTreść rozmówek pochodzi ze "Słownika rosyjsko-polskiego i polsko-rosyjskiego z rozmówkami" (25 tys. haseł), autor Natalia Celer. Wydawnictwo Harald G
Top